வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை விவசாய அமைச்சில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை விவசாய அமைச்சினால் கண்காணிக்கப்படும், SAPP செயற்றிட்டத்தில் வெற்றிடமாகவுள்ள பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :- 04.04.2021

For Applications!

மேலும் அனைத்து வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எமது பக்கங்களுடன் இணையுங்கள்.

Srilanka Job Facebook :- Liked

Srilanka Job Facebook Group :- Joined

Srilanka Job Viber Group :- Joined

Srilanka Job Whatsapp Group :- Joined

மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Related posts

இலங்கை நிலக்கரி நிறுவனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு

இலங்கை விமானச் சேவையில் பதவி வெற்றிடம்

அம்மு

இலங்கை தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

அம்மு