வீடு காணி விற்க வாங்க வாடகைக்கு

காணி விற்பனைக்கு

மிருசுவில் ஏ 9 வீதியில் இருந்து 750 மீ தூரத்தில் 34 பரப்பு வெற்று மேட்டுக்காணி விற்பனைக்கு. தென்னை நாட்ட/வீடு கட்ட உகந்த காணி. ஒரு பரப்பு 1.25 இலட்சம்

தொடர்புகளுக்கு :- 076 3614997 (Whatsapp number)

Related posts

வீடு விற்பனைக்கு

அம்மு

காணி விற்பனைக்கு

அம்மு

வீடு விற்பனைக்கு

அம்மு